Privacy Statement

Heb je een vraag?

Stuur deze dan via het onderstaande formulier, dan zullen we deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Privacy Statement

Talent Search ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy van alle deelnemers aan een assessment te beschermen en daartoe wordt hierbij het privacy beleid omschreven.

Door gebruik te maken van of mee te werken aan een assessment, accepteert zowel de opdrachtgever als de kandidaat dit privacy beleid en geeft Talent Search daarbij tevens toestemming om de genoemde persoonsgegevens te gebruiken bij de dienstverlening. Zie voor de dienstverlening www.talentsearch.nl

1. Welke gegevens worden verzameld en voor welk doel? Tijdens de afname van een assessment slaat Talent Search de volgende gegevens op:

1.1 Persoonsgegevens NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer(s). Deze persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken en om de juiste normen te kunnen gebruiken. De bewaartermijn voor deze gegevens is een jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van de rapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten en/of opdrachtgevers indien zij het rapport zijn kwijtgeraakt. Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment volledig geanonimiseerd worden.

1.2 Antwoorden op vragenlijsten Alle antwoorden op vragenlijsten worden opgeslagen, met vermelding van de datum waarop deze zijn ingevuld. Deze data worden gebruikt om de voortgang bij de verschillende vragenlijsten bij te houden, alsmede om op een later tijdstip de scores te berekenen. De antwoorden (geanonimiseerd) op de vragen blijven permanent bewaard in de Talent Search IPP database, teneinde verdere ontwikkeling van de vragenlijsten mogelijk te maken.

1.3 Scores. Zodra de benodigde vragenlijsten zijn ingevuld, worden de resultaten berekend. De resultaten worden vertaald in normscores, waarbij dankzij de persoonsgegevens gekozen wordt voor een bepaalde normgroep. De normgroepen worden geselecteerd op basis van de persoonsgegevens: geslacht, leeftijd en opleiding. De scores worden permanent apart opgeslagen in de Talent Search IPP database, teneinde verdere verfijning van de normen mogelijk te maken en wetenschappelijke onderzoeken op deze scores te kunnen verrichten. Na het verloop van een jaar worden de testscores automatisch geanonimiseerd.

2. Dossiervorming

2.1 Bewaartermijn dossier Na beƫindiging van het assessment wordt een dossier een jaar bewaard. Na een jaar worden de persoonsgegevens verwijderd, met als gevolg dat rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft men, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van een dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat. 2.2. Beveiliging van dossiers Elk dossier wordt op zodanige wijze bewaard, dat zonder de toestemming van de verantwoordelijke consultant niemand toegang heeft tot het dossier. Zo is de vertrouwelijkheid van de gegevens optimaal gewaarborgd.

3. Veiligheid van de (persoons)gegevens

3.1 Servers Alle gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van Talent Search. De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden. Deze servers zijn optimaal beveiligd en worden permanent gemonitord.

3.2. Beveiliging van persoonsgegevens Talent Search draagt continu zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde alle persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

3.3. Cookies Talent Search maakt voor de online assessment activiteiten geen gebruik van (tracking) cookies en slaat slechts de ID van de assessments die gemaakt worden op. Deze ID is alleen voor intern gebruik om het assessment een unieke code te kunnen geven en is nooit herleidbaar naar de kandidaat.

4. Verstrekking gegevens aan derden Deelnemers aan een assessment hebben het recht om verstrekking van de rapportage, aan de opdrachtgever, tegen te houden. Nimmer worden enige gegevens van deelnemers vertrekt aan enige andere partij dan de opdrachtgever van het assessment en de deelnemer zelf.

5. Geheimhouding

Talent Search en haar medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de assessments, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel van de consultants. Deze geheimhouding blijft ook na het beƫindigen van de werkzaamheden bestaan.

6. Inzage,

wijzigen en verwijderen van gegevens Het is mogelijk om de door Talent Search verzamelde persoonsgegevens zelf in te zien, te wijzigen (mits onjuistheid kan worden aangetoond) of te verwijderen. De consultant zal inzage in en/of een afschrift van het dossier geven, wanneer hierom wordt verzocht. Daarnaast zal de consultant de gegevens in het dossier corrigeren, indien wordt aangetoond dat deze:

a) onjuist zijn,

b) onvolledig zijn of

c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het assessment. Wanneer een officieel verzoek tot vernietiging van het eigen dossier wordt ingediend, dan is Talent Search verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan.

7. Gedragscode

Alle consultants handelen naar de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en volgen deze ethiek.

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Talent Search dan kunt u contact opnemen met Dick van den Berg. Voor de contact gegevens zie www.talentsearch.nl